Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Natasha Dewulf - Vrouwengeluk®

 

Contactgegevens:

Otegemstraat 21 - 8550 Zwevegem

E-mail: info@vrouwengeluk.be

 

Ondernemingsnummer: BE0840.465.111

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vrouwengeluk® of rechthoudende derden.

 

Indien je ze wil reproduceren of publiek gebruiken, dan moet je hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan Vrouwengeluk®. Zo heb je bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op jouw website, valt hier buiten.

 

Aanbrengen van een hyperlink

Je mag zondermeer en ten alle tijden op websites die jou toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vrouwengeluk® levert grote inspanningen om de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Vrouwengeluk® de mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

Vrouwengeluk® kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op de website staat, kan je ons contacteren : info@vrouwengeluk.be

 

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vrouwengeluk® geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Vrouwengeluk® kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vrouwengeluk® verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software

De software op de website van Vrouwengeluk® wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stem je in met deze voorwaarden. Als je niet met de voorwaarden instemt, mag je deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.

 

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van Vrouwengeluk® of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder Vrouwengeluk®-copyright.

 

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Documenten die door Vrouwengeluk® worden gepubliceerd op de website van Vrouwengeluk® worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.

 

Vrouwengeluk® kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

 

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die je naar deze site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn ("Communicatie"). Vrouwengeluk® heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Vrouwengeluk® en de vertegenwoordigers van Vrouwengeluk® hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

 

Vrouwengeluk® heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Vrouwengeluk® aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Privacybeleid

Informatie die aan Vrouwengeluk® wordt verzonden via formulieren op de website, valt onder de Privacy Policy van Vrouwengeluk®.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrouwengeluk®verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Als je je inschrijft op onze gratis training of om informatie te ontvangen, vragen we je :

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Met welk doel wij jouw persoonsgegevens verwerken

Vrouwengeluk® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven voor een coachtraject of coaching sessie via de website.

  • Het verzenden van content mailings en/of updates van onze producten en diensten.

  • Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Hoe we jouw persoonsgegevens verwerken

Vrouwengeluk® hecht veel belang aan de veiligheid van uw gegevens en gaat daarom enkel in zee met leveranciers die conform de nieuwe GDPR wetgeving van 25/05/2018 werken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vrouwengeluk® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vrouwengeluk® verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrouwengeluk® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vrouwengeluk.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vrouwengeluk® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vrouwengeluk.be.