Ontdek je Vrouwengeluk met het 7 dagen Gezondheidsplan:

Algemene voorwaarden

I. ALGEMENE VOORWAARDEN Personal Coaching VROUWENGELUK / Natasha Dewulf - Dikkebusstraat 125 - 8958 Loker - Belgie - BE0840.465.111

 

1.             Algemeen

 

1.1          Natasha Dewulf wil ervoor zorgen dat u zich goed in uw vel voelt, door u te begeleiden in uw zoektocht naar uw persoonlijke doelstellingen en u te helpen deze doelstellingen te verwezenlijken. De basis om het gewenste doel te bereiken is een open relatie met Natasha Dewulf waarin u eerlijk bent, zowel tegenover uzelf als tegenover Natasha Dewulf.

 

1.2           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u en Natasha Dewulf, en worden verondersteld door u gekend en aanvaard te zijn. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan de Natasha Dewulf wanneer zij door haar schriftelijk werden bevestigd.

 

2.             Diensten

 

2.1          Natasha Dewulf verleent haar diensten op een professionele wijze, naar best vermogen en te goeder trouw.

 

2.2           Natasha Dewulf verleent haar diensten op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij anders bepaald. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

 

2.3           Annulatie van afspraken dient door u minstens 1 dag vóór de afspraak te gebeuren. Bij laattijdige annulatie vervalt het recht op de sessie en blijft u betaling verschuldigd.

 

2.4           Natasha Dewulf kan u zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door uw arts behandelen. In het laatste geval houdt Natasha Dewulf de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist, zal hij u informeren over de contacten tussen hem en Natasha Dewulf.

 

3.             Prijs

 

3.1           Voor de aanvang van een dienst, deelt Natasha Dewulf u mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden.

 

3.2           Tenzij anders vermeld, zullen kosten (vb. reiskosten), btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten uwen laste zijn en aan de prijs worden toegevoegd.

 

3.3           Natasha Dewulf behoudt zich het recht voor om de tarieven op elk moment in te trekken of te herzien, of om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen, stoffen, transport, brandstof, arbeid of overheadkosten, de toename of heffing van belastingen en taksen, en de schommeling van wisselkoersen.

 

4.             Betalingsmodaliteiten

 

4.1           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de diensten van Natasha Dewulf onmiddellijk en contant te worden betaald.

 

4.2           Voor diensten die niet onmiddellijk en contant betaalbaar zijn, worden facturen uitgereikt die binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald dienen te worden, tenzij anders overeengekomen werd.

 

4.3           Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten uwen laste.

 

4.4           De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

 

4.5           Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door Natasha Dewulf.

 

4.6           De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

 

4.7           Bij niet-betaling van een factuur heeft Natasha Dewulf het recht om haar dienstverlening op te schorten totdat de betaling werd voldaan.

 

5.             Klachten

 

5.1           Klachten dient u schriftelijk te melden aan Natasha Dewulf binnen de 3 dagen nadat het feit zich heeft voorgedaan waarover u klachten heeft.

 

5.2           Het indienen van een klacht ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting.

 

6.             Aansprakelijkheid

 

6.1           Natasha Dewulf garandeert niet dat de diensten overeenstemmen met uw noden en verwachtingen en draagt daar dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor.

 

6.2           Natasha Dewulf verleent haar diensten op een professionele wijze, met volle toewijding en naar best vermogen, maar kan u onmogelijk garanderen dat het door u gewenste resultaat behaald zal worden en kan daar dan ook niet op worden aangesproken.

 

6.3           U erkent dat Natasha Dewulf geen medisch of professioneel psychologisch advies verleent en ook geen professionele therapie verschaft die daarmee verband houdt. U zal voor dergelijke diensten dan ook gekwalificeerde professionelen raadplegen, indien dat vereist zou zijn.

 

6.4          Natasha Dewulf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor medische claims, mentale/psychische klachten, verlies of schade, verwondingen of overlijden, of welke vorm van schade ook die ontstaat uit de door haar aangeboden diensten.

 

6.5           Natasha Dewulf is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar en/of haar aangestelden, of fouten of tekortkomingen van uzelf.

 

6.6           U vrijwaart Natasha Dewulf voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge handelingen die aan u toerekenbaar zijn en rechtsreeks of onrechtsreeks verband houden met de diensten aangeboden door Natasha Dewulf.

 

6.7           De eventuele aansprakelijkheid van Natasha Dewulf is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de diensten.

 

7.             Overmacht

 

7.1           Natasha Dewulf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).

 

7.2           Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die het verlenen van diensten bemoeilijken of onmogelijk maken.

 

7.3           In omstandigheden van overmacht kan Natasha Dewulf het verlenen van diensten annuleren, of kan zij, met uw instemming, nieuwe afspraken maken.

 

8.             Privacy

 

8.1           Alle informatie die door u aan Natasha Dewulf verstrekt wordt, blijft geheel vertrouwelijk.

 

8.2           Natasha Dewulf verzekert u dat uw dossier met de grootste zorg wordt behandeld en geen enkele informatie eruit aan derden verstrekt zal worden, tenzij met uw toestemming.

 

8.3           Indien Natasha Dewulf diensten verleent in samenspraak met uw arts, kan Natasha Dewulf alle nodige informatie verstrekken aan uw arts op diens aanvraag.

 

8.4           Het is niet toegestaan foto’s, video’s of enig ander beeldmateriaal te maken, tenzij Natasha Dewulf u daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven.

 

9.             Intellectuele eigendomsrechten

 

9.1           Natasha Dewulf behoudt alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, ontwerpen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en knowhow, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Natasha Dewulf niet worden gekopieerd, anders dan voor uw eigen gebruik, of op andere wijze worden bekendgemaakt, of door u worden gebruikt anders dan voor het doel waarvoor ze door Natasha Dewulf verstrekt zijn.

 

10.           Geldigheid

 

10.1         De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang.

 

11.           Toepasselijk recht – Rechtsgebied

 

11.1         Op elke overeenkomst tussen u en Natasha Dewulf is het Belgische recht van toepassing.

 

11.2         Alle geschillen in verband met een overeenkomst tussen u en Natasha Dewulf zullen uitsluitend berecht worden door het vredegerecht van Kortrijk en de rechtbanken van Kortrijk. De rechtspleging zal steeds in de Nederlandse taal gebeuren.

II. Algemene voorwaarden mbt WEBSHOP


Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
6.2   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.3   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt VROUWENGELUK zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VROUWENGELUK binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de consument worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
6.4   Indien de consument na afloop van de boven genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5   Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
 
 
Gegevensbeheer
7.1    Indien u een bestelling plaatst bij VROUWENGELUK, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VROUWENGELUK. VROUWENGELUK houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden
7.2   VROUWENGELUK respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3   VROUWENGELUK maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
Aanbiedingen
8.1    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2   Mondelinge toezeggingen verbinden VROUWENGELUK slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.3   Aanbiedingen van VROUWENGELUK gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.4   VROUWENGELUK kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
8.5   Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
Overeenkomst
9.1    Een overeenkomst tussen VROUWENGELUK en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door VROUWENGELUK op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2   VROUWENGELUK behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 10. Overmacht
10.1  VROUWENGELUK is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VROUWENGELUK alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3VROUWENGELUK behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VROUWENGELUK gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4Indien VROUWENGELUK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
 11. Aansprakelijkheid
1.1     VROUWENGELUK is niet aansprakelijk voor schade aan derden / ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.
1.2    VROUWENGELUK is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum
1.3    VROUWENGELUK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten. De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen
 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
2.1    Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van VROUWENGELUK, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Voor betwistingen en rechten bij de webshop: Europese Ombudsdienst